Історія кафедри

ztri history

Декан електроакустичного факультету,
завідуючий кафедри кінотехніки
Б. Натаров

Злам тисячоліть є важливим визначником в історії кафедри звукотехніки та реєстрації інформації , яка святкує свій 80-річний ювілей.

Історія кафедри починається з вересня 1930 р., коли на основі Одеського технікуму кінематографії та кінофакультету Київського художнього інституту був організований Київський інститут кінематографії (з 1935 р. – Київський інститут кіноінженері в (КІКІ)).

В інституті працювали факультети: сценарний, режисерський, акторський, операторський, фотохімічний та інженерів звукового кіно.

У роки війни інститут був зруйнований. Відновив свою діяльність 1944 р. після визволення Києва.

У 1944 – 1948 рр. інститут очолював провідний спеціаліст – організатор системи кінофікації України Костянтин В’ячеславович Плєтніков. З 1948 до 1954 рр. директором був Микола Дмитрович Федоритенко, а його заступником – Борис Федорович Натаров, майбутній завідувач кафедри кінотехніки та декан електроакустичного факультету. Деканом кінофакультету був Микола Дмитрович Пасічник.

З 1954 р. і сторія кафедри пов’язана з Київським політехнічним інститутом (КПІ ), коли КІКІ рішенням Ради Міністрів УРСР був об’єднаний з КПІ , спочатку як факультет кіноінженерів, а з 1957 р. – електроакустичний. Деканами електроакустичного факультету за час його і снування були представники кафедри кінотехніки та кафедри звукотехніки та реєстрації інформації. В період реорганізації (1954 р.) протягом короткого часу обов’язки декана виконували викладачі кафедри М.Д. Федоритенко та А.М. Юр’єв.

ztri history2

Перший завідуючий кафедри
кінотехніки О. Балл в лабораторії
кінопроекції (довоєнне фото)

У подальший період до 1981 р. деканом був Б.Ф. Натаров, а у 1981 – 1996 рр. – В.Г. Абакумов. У  1996 р. на базі

факультетів електроакустичного та електронної техніки було створено факультет електроніки, унікальний в Європі та Україні за переліком спеціальностей та кількістю студентів.

Кафедра – єдина в Україні , що на базі новітніх наукових досягнень здійснювала підготовку фахівців кіномережі , в 1983 р. отримала свою сучасну назву Звукотехніки та реєстрації інформації.

З 1954 р. вона випускала інженерів-електриків за фахом «Звукотехніка», а з 1964 р. – додатково за спеціальністю «Техніка магнітного запису». У 1959–1960 рр. були дипломовані дві групи телеоператорів для Київського телецентру.

У 1985 р. було створено філію кафедри на Науково-виробничому об’єднанні «Маяк». З 1986 р. організована підготовка інженерів за фахом «Системи та комплекси радіозв’язку, радіомовлення і  телебачення», згодом – «Телекомунікаційні системи та мережі», а також за фахом «Відео-, аудіо- та кінотеніки».

ztri history3

Апарат цифрового
магнітного запису нового
поколіния МП-5

Основні  напрями науково-педагогі чної  ді яльності  кафедри:

- засосування технологій і технічних засобів інтелектуальних мереж для забезпечення обміну інформацією на відстані;
- мережі та багатоканальні телекомунікаційні системи;
- системи та технічні засоби радіо- та телевізійного мовлення, електроакустики та мовної інформатики,  мультимедійної  техніки;
- системи та технічні засоби захисту інформації в телекомунікаційних системах;
- системи супутникового та мобільного зв’язку;
- застосування сучасних технологій і технічних засобів реєстрації та відтворення інформації в інформаційних системах промислового, суспільного та побутового призначення;
- системи та технічні засоби відтворення аудіо- та відеоінформації для великих людських контингентів, обмежених контингентів, індивідуальні;
- системи та технічні засоби реєстрації і обробки наукової,технічної та виробничої інформації;
- управління експлуатаційним та сервісним обслуговуванням аудіо- та відеотехнічної апаратури;
- системи компресії мовної та відеоінформації;
- електромагнітна сумісність радіоелектронних засобів.

ztri history4

Багатоканальний цифровий реєстратор
інформації в форматі даних ЕОМ.
Перший в Україні автономний сумісний
накопичувач інформації , 1969 р.

Спеціалісти, підготовлені кафедрою, здатні розробляти та обслуговвати сучасні телекомунікаційні системи та мережі, телекомунікаційні засоби, готувати програми мовлення на базі комп’ютерних технологій, а також розробляти, впроваджувати та використовувати найсучаснішу аудіо- та відеотехніку.

За роки свого існування кафедра підготувала понад 4500 інженері в, двох докторів та 70 кандидатів наук. Зараз набір студентів складає 65 осі б, аспіранті в – 4-7 осіб.

На кафедрі працювали та працюють лауреати:

- Державної премії СРСР 1946 р. – доцент, к.т.н. Г.С. Векслер (1914-1993);

- Державної премії України 1976 р. – заслужений винахідник СРСР, проф., д.т.н Г.І.Корнієнко (1936-2005); 1989 р. – заслужений діяч науки і техніки, заслужений професор НТУУ “КПІ”, проф., д.т.н. В.Г. Абакумов та проф., д.т.н. Г.М.Розорінов;

- Премії Ленінського комсомолу СРСР 1985 р. – доцент, к.т.н.  В.С.Лазебний.

Clipboard01

Пристрої реєстрації даних
аеромагнітної розвідки «Магніт-2» та &&

На чолі колективу стояли такі вчені-організатори навчальної та наукової роботи:
1930 – 1954 рр. – Олексі й Менашевич Балл, доцент, кандидат техні чних наук;
1954 – 1975 рр. – Борис Федорович Натаров, доцент, кандидат техні чних наук;
1975 – 1980 рр. – Олег Антонович Янушевський, доцент, кандидат техні чних наук;
1980 – 2005 рр. – Валентин Георгі йович Абакумов, професор, доктор техні чних наук;
2005 – 2007 рр. – Микола Петрович Макаренко, професор, доктор техні чних наук;
2007 – 2009 рр. – Володимир ВолодимировичПі лі нський, професор, кандидат
техні чних наук;
з 2009 р. – Ганна Григорівна Власюк, професор, доктор техні чних наук.