Конференция ССТРТ 2015 год

27 мая 2015 г. состоялась ежегодная Межвузовская научно-техническая конференция студентов, аспирантов и молодых ученых “СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ 2015″. Программа и тезисы докладов доступны для загрузки.

Организационный комитет конференции

Сопредседатели:
- Власюк Анна Григорьевна, заведующий кафедрой звукотехники и регистрации информации, д-р техн. наук, профессор
- Беркман Любовь Наумовна, проректор по научно-педагогической работе ГУТ, д-р техн. наук, профессор

Заместитель председателя:
- Пилинский Владимир Владимирович, профессор кафедры звукотехники и регистрации информации, канд. техн. наук, профессор

Ученый секретарь:
- Савченко Юлий Григорьевич, профессор кафедры звукотехники и регистрации информации, д-р. техн. наук, профессор

 ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ

Секция 1. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ СОЗДАНИЯ И АНАЛИЗА ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СИСТЕМ
1) Васильєва В.О. ДЖЕРЕЛА ВИНИКНЕННЯ ПОХИБОК ТА ОЦІНКА СТУПЕНЮ ЇХ ВПЛИВУ НА ХАРАКТЕРИСТИКИ РАДІОКАНАЛУ
2) Великодна Є. А. ДОСЛІДЖЕННЯ ПАРАМЕТРІВ ЯКОСТІ IP-МЕРЕЖІ
3) Голуб О.Д. ОСОБЛИВОСТІ ПОБУДОВИ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ ІНФОРМАЦІЙНИХ МЕРЕЖ НА ОСНОВІ ІНТЕРФЕЙСУ RS-485
4) Греков М.С. ВИКОРИСТАННЯ СТАТИСТИЧНОГО ПІДХОДУ ДО ВИЯВЛЕННЯ ПРИХОВАНИХ ПОВІДОМЛЕНЬ У АУДІО ФАЙЛАХ
5) Калинюк Р.А. СРАВНЕНИЕ INFINIBAND И ETHERNET
6) Кодоненко К.Г. МАРШРУТИЗАЦІЯ З VPN – ТУНЕЛЯМИ
7) Корнутяк С. ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ СТАНДАРТУ 802.21 ДЛЯ ВЗАЄМОДІЇ ГЕТЕРОГЕННИХ БЕЗПРОВОДОВИХ МЕРЕЖ
8) Кукуруза А. ОПТИМИЗАЦИЯ ПАРАМЕТРОВ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СЕТЕЙ
9) Літош В.М. ЦИФРОВІ СИСТЕМ ЗВ’ЯЗКУ СТАНДАРТУ 3G: ВПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ
10) Липовских А.В. ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПЦІЇ INDUSTRIAL ETHERNET В СУЧАСНИХ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЯХ
11) Лукашев О.Ю. СИНХРОНІЗАЦІЯ ДАНИХ У СУЧАСНИХ ТКС
12) Мельник Л. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОБСЛУГОВУВАННЯ В МУЛЬТИСЕРВІСНИХ МЕРЕЖАХ
13) Сидоренко О.Д. ДОЦІЛЬНІСТЬ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ LTE-ADVANCED
14) Сидоренко О.Д. ДОСЛІДЖЕННЯ ПЕРЕВАГ ТА НЕДОЛІКІВ ТЕХНОЛОГІЇ LTE-ADVANCED
15) Тесленко А.С. ОСОБЛИВОСТІ ПРОТОКОЛУ ZRTP В IP ТЕЛЕФОНІЇ
16) Чан Тхи Нгок Ким. СРАВНЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ТЕХНОЛОГИЙ LTE И HSPA+
17) Кукуруза А. СОСТОЯНИЕ ИНФОКУМУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В УКРАИНЕ И ПУТИ ПРЕОДОЛЕНИЯ РАЗРЫВА С ЕВРОПОЙ И СТРАНАМИ МИРА
18) В’юков Д.О. ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ МЕТОДІВ ОПТИМІЗАЦІЇ СТРУКТУРИ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМ
19) Bratus Andrii. MAPREDUCE PROGRAMMING MODEL FOR “BIG DATA” CLEANSING OPERATIONS
20) Олійник М.М. АНАЛІЗ ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ МЕРЕЖ ДОСТУПУ НА БАЗІ LTE В УКРАЇНІ
21) Менченко А. ОСНОВНІ МЕТОДИ ОПТИМІЗАЦІЇ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬ  ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ГОЛОСОВОГО ЗВ’ЯЗКУ

Секция 2. ТЕХНОЛОГИИ СОЗДАНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ АУДИО- И ВИДЕОКОНТЕНТА
1) Великодна Є.А. ВИРІШЕННЯ ПРИКЛАДНИХ ЗАДАЧ ЗА ДОПОМОГОЮ СИСТЕМ ТЕХНІЧНОГО ЗОРУ
2) Вишнівська М.І. МОДЕЛЬ МЕРЕЖІ LTE/SAE ТА ЇЇ ПАРАМЕТРИ ЯКОСТІ ОБСЛУГОВУВАННЯ
3) Залізко Г.О. ТЕЛЕВІЗІЙНІ МЕТОДИ ТА СИСТЕМИ В КРИМІНАЛІСТИЦІ
4) Захарченко Д.  ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ КОДУВАННЯ БАГАТОКАНАЛЬНОГО ЗВУКОВОГО КОНТЕНТУ В ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМАХ
5) Зінченко А.В. ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ АЛГОРИТМІВ РОЗПІЗНАВАННЯ КОЛЬОРІВ В СИСТЕМАХ ДИСТАНЦІЙНОГО КЕРУВАННЯ
6) Пашкевич А.В. ВПЛИВ ПАРАМЕТРІВ ВІДЕОПОТОКУ НА ЯКІСТЬ ВІДТВОРЮВАНОГО КОНТЕНТУ
7) Пінчук Л.Л. НЕДОЛІКИ БАЗОВОГО АЛГОРИТМУ ВІДНОВЛЕННЯ ПОШКОДЖЕНИХ ЗОБРАЖЕНЬ ТА МЕТОДИ ЇХ УСУНЕННЯ
8) Правік І. ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ ВІДЕО ЗЙОМКИ НА ЗНІМАЛЬНИХ МАЙДАНЧИКАХ З ОБМЕЖЕНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ
9) Пуденко Д.В. СУЧАСНІ ГОЛОСОВІ ТК СЕРВІСИ ІНТЕРНЕТ МЕРЕЖ
10) Тараканова Є.М. ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДІВ ПОКРАЩЕННЯ ЗОБРАЖЕНЬ В СИСТЕМАХ ПРИКЛАДНОГО ТЕЛЕБАЧЕННЯ
11) Тараканова Є.М.  ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДІВ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РОЗРІЗНЕННЯ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ СИГНАЛІВ
12) Фодчук Р.Д. КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛА  БАГАТОПРОФІЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
13) Нестеренко Т.О. ВИЗНАЧЕННЯ ПОЛОЖЕННЯ ПЛОЩИНИ НУЛЬОВИХ ПАРАЛАКСІВ ПІД ЧАС СТЕРЕОЗЙОМОК
14) Баланюк А.А.ТЕХНОЛОГІЯ РЕСТАВРАЦІЇ КАРТ ГЛИБИНИ 3D СКАНЕРІВ
15) Зліщев С.С. СУЧАСНИЙ МЕТОД БОРОТЬБИ З ШУМАМИ ПОВІТРЯННОГО ПОХОДЖЕННЯ В СТУДІЯХ ЗВУКОЗАПИСУ
16) Залізко Г.О. ОСНОВИ КОДУВАННЯ МОВИ В КАНАЛІ GSM
17)  Бугайов І.С. ПІДПОРОГОВІ МЕТОДИ ВПЛИВУ НА ГЛЯДАЧІВ ТЕЛЕВІЗІЙНИХ ПРОГРАМ В ХХІ СТОЛІТТІ
18) Бугайов І.С. ДОСЛІДЖЕННЯ ПСИХОЕМОЦІОНАЛЬНИХ АСПЕКТІВ СПРИЙНЯТТЯ АУДІОВІЗУАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Секция 3. БЕСПРОВОДНЫЕ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ
1) Бородін Д.Ю. ВІРТУАЛЬНИЙ ІНСТРУМЕНТ “ПОШИРЕННЯ РАДІОХВИЛЬ” ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ РАДІОПЕРЕДАВАЛЬНОЇ СИСТЕМИ
2) Галанов С.О. ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНИХ МЕРЕЖ Wi-Fi аНА ПРИКЛАДІ СТАНДАРТУ 802.11ac
3) Довгань Т.О. ПРОБЛЕМИ БЕЗПЕКИ В БЕЗПРОВОДОВИХ ЛОКАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ
4) Доля С.О. ПІДВИЩЕННЯ ЗАВАДОСТІЙКОСТІ КАНАЛУ ЗВ’ЯЗКУ З OFDM-МОДУЛЯЦІЄЮ У ВИПАДКУ БАГАТОПРОМЕНЕВОГО ПРИЙМАННЯ
5) Макицкий О.В. ИССЛЕДОВАНИЕ ПУТЕЙ УЛУЧШЕНИЯ ПОКРЫТИЯ СЕТИ WIMAX
6) Озарко О.Р. ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕДАВАННЯ ДАНИХ В СИСТЕМАХ З
ВИКОРИСТАННЯМ ТЕХНОЛОГІЇ NFC
7) Ободовський Є.О. ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ТЕХНОЛОГІЇ VPLS В ЛОКАЛЬНИХ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ МЕРЕЖАХ
8) Павленко О. ОСОБЛИВОСТІ НАДШИРОКОСМУГОВИХ (UWB) БЕЗПРОВОДОВИХ МЕРЕЖ
9) Попович А.Ю. ОСОБЛИВОСТІ ТЕХНІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ТЕХНОЛОГІЇ БЕЗПРОВОДОВИХ МЕРЕЖ WiMAX
10) Панчоха М. В. РАЦІОНАЛЬНИЙ ВИБІР МЕРЕЖЕВИХ ПРОТИЗАВАДНИХ ФІЛЬТРІВ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНОЇ АПАРАТУРИ
11) Панченко І.М. ПРОБЛЕМА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕМС У КОГНІТИВНИХ РАДІОСИСТЕМАХ
12) Синиця О.А. ТЕХНОЛОГІЯ BLUETOOTH У ПЕРСОНАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ
13) Федоров А.О. ВПЛИВ ТОВЩИНИ ПІДКЛАДКИ ДВОХЕЛЕМЕНТНОЇ ПАТЧ-АНТЕНИ СИСТЕМИ MIMO НА ЇЇ ЕФЕКТИВНІСТЬ
14) Шпак І.О., Фурса В. О. МЕТОДИ ПІДВИЩЕННЯ ЗАВАДОСТІЙКОСТІ СИСТЕМ БЕЗПРОВОДОВОГО ДОСТУПУ WIМAX
15) Панченко І.М. МЕТОДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕМС В КОГНІТИВНИХ РАДІОСИСТЕМАХ
16) Амриев А.И. ПОИСК ПУТЕЙ УЛУЧШЕНИЯ ПОКРЫТИЯ СЕТИ UMTS
17) Инь Чень Янь. ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЙ 802.11 ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ  БЕСПРОВОДНЫХ ПУБЛИЧНЫХ СЕТЕЙ
18) Оморогбэ Э. МЕТОДЫ ОПТИМИЗАЦИИ ГОРОДСКИХ СЕТЕЙ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ
19) Оморогбэ Э. ПРОБЛЕМЫ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ГОРОДСКИХ СЕТЕЙ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ

Секция 4. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
1) Бельдягіна Т. ІСТОРІЯ ТА СФЕРА ВИКОРИСТАННЯ СЕНСОРНОЇ МЕРЕЖІ
2) Венглінський О.С. ОСОБЛИВОСТІ ПОБУДОВИ КАНАЛУ ЗВ’ЯЗКУ В СИСТЕМАХ КОНТРОЛЮ ТИСКУ В ШИНАХ АВТОМОБІЛІВ
3) Герасимчук Я.А. ІНСТРУМЕНТ ДЛЯ ЧАСТОТНО-ЧАСОВОГО АНАЛІЗУ
СИГНАЛІВ В СЕРЕДОВИЩІ ГРАФІЧНОГО ПРОГРАМУВАННЯ LabVIEW
4) Граб В.А., Пашков С.І.  МОЖЛИВОСТІ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ГОТЕЛЬНОМУ БІЗНЕСІ
5) Карпінська Г.К. КЛАСИФІКАЦІЙНІ ОЗНАКИ СИСТЕМ МАСОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ
6) Коваленко А.П. ТЕСТУВАННЯ ЯКОСТІ ОБСЛУГОВУВАННЯ МЕРЕЖІ ФУНКЦІЯМИ ЗАГАЛЬНОКАНАЛЬНОЇ СИГНАЛІЗАЦІЇ
7) Лукашенко В.А. УДОСКОНАЛЕННЯ СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ ТАБЛИЧНО-АЛГОРИТМІЧНИХ МОДЕЛЕЙ СОПРОЦЕСОРІВ ДЛЯ ЛАЗЕРНОГО ТЕХНОЛОГІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ
8) Мельник І.І. ОСОБЛИВОСТІ ПОБУДОВИ СИСТЕМИ КОНТРОЛЮ АВТОТРАНСПОРТУ З ВИКОРИСТАННЯМ СИСТЕМИ GPS
9) Олар О. ВПРОВАДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ LTE В УКРАЇНІ
10) Олійник О.О. ОСОБЛИВОСТІ ПОБУДОВИ МЕРЕЖІ ЗБОРУ ДАНИХ ВІД ДАТЧИКІВ
11) Сидорков Н.А. АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА ЗАХИСТУ ТА КОНТРОЛЮ ДОСТУПУ В ПРИМІЩЕННЯХ
12) Черкас Д.В. ВИБІР СПОСОБУ МОДУЛЯЦІЇ ДЛЯ ПЕРЕДАЧІ СИГНАЛІВ УПРАВЛІННЯ БПЛА
13) Олійник М.М. ПОДВІЙНЕ КЕШУВАННЯ ДЛЯ ПРИСКОРЕННЯ РОБОТИ КЛІЄНТ-СЕРВЕРНОГО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
14) Зяблицький А.О. ВИКОРИСТАННЯ NSF5 АЛГОРИТМУ ДЛЯ ВНЕСЕННЯ ЗМІН У ДАННІ, ЩО ПЕРЕДАЮТЬ СЕНСОРИ В БЕЗПРОВОДОВІЙ СЕНСОРНІЙ МЕРЕЖІ
15) Зінько О.М. ДОСЛІДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОЇ ОБСТАНОВКИ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМ З БЕЗПРОВОДОВИМИ ЗАСОБАМИ ЕЛЕКТРОЖИВЛЕННЯ
16) Пробитый Д.М. ОЦЕНКА ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ СОВМЕСТИМОСТИ ЗВУКОТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ С ИМПУЛЬСНЫМИ ИСТОЧНИКАМИ ПИТАНИЯ И УСИЛИТЕЛЯМИ КЛАССА D
17) Несвітайлов Д.В. ОСОБЛИВОСТІ ПОБУДОВИ СИСТЕМИ ПІДВОДНОГО ЗВ’ЯЗКУ СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ